Bà đặc trách hội nhập bang Brandenburg

Nhiệm vụ chính của bà đặc trách hội nhập là tư vấn cho chính phủ bang về mọi công việc chính sách nhập cư. Trong đó công việc cơ bản là chính sách hội nhập và  chính sách nhập cư cũng như công việc về ban hành chính sách cư trú, tỵ nạn và  nhập cư.

Một nhiệm vụ nữa là phân tích và phát triển những đề nghị nhằm giảm bớt những rào cản hội nhập trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, pháp lý và hành chính, nhằm động viên sự đóng góp xã hội của những người nhập cư và những sáng kiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thù địch người nước ngoài và cho sự hiểu biết đa văn hoá và xóa bỏ phân biệt đối xử trong phạm vi cá nhân cũng như cơ quan, công sở. Ngoài ra bà  đặc trách hội nhập chủ động đưa ra những biện pháp để hòa nhập cho những người nước ngoài sống lâu dài ở đây và trợ giúp công việc nhập cư và tỵ nạn ở bang Brandenburg.

Bà đặc trách hội nhập khuyến khích và trợ giúp trong phạm vi hoạt động của mình các tổ chức tự do, các cơ quan, mạng lưới và các tổ chức tự quản. Việc hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ cho các tổ chức tự quản và người điều hành chiếm một vị trí đặc biệt.

Bà đặc trách hội nhập chủ động đề ra bịện pháp hỗ trợ quá trình hội nhập và trong khuôn khổ khả năng của mình thực hiện điều tra và phân tích nó. Bà thường xuyên ra những công bố về tình hình hội nhập và quá trình hội nhập.

Bà đặc trách hội nhập cùng cộng tác làm việc với đặc trách của liên bang, của các bang khác và cơ quan địa phương.

Bà đặc trách hội nhập là thành viên tư vấn của Hội đồng xét trường hợp đặc biệt của bang Brandenburg.  Hội đồng xét trường hợp đặc biệt bang là một cơ quan của chính phủ bang được thành lập không phụ thuộc vào chính quyền. Hội đồng xét trường hợp đặc biệt bang kiểm tra từng trường hợp cụ thể về luật ngoại kiều xem còn có những lý do nhân đạo khẩn cấp hay cá nhân để xét cho người nước ngoài đang buộc phải rời khỏi nước Ðức tiếp tục ở lại được không. Bà đặc trách hội nhập sẽ đưa những trường hợp này ra Hội đồng xét trường hợp đặc biệt bang và trình bày ý kíến của mình về tất cả các trường hợp.

Một việc trọng tâm nữa là công việc chống đối xử phân biệt với ban chống đối xử phân biệt  được thành lập từ năm 1999, ban này cộng tác với các cộng sự trong và ngoài nước làm các dự án phát triển và đề ra những tiêu đề chống lại sự đối xử phân biệt cũng như là địa chỉ giao dịch về vấn đề này. Thông qua luật đối xử công bằng chung có hiệu lực từ năm 2006 đã cho những khả năng mới về ngăn ngừa và can thiệp.

Bà đặc trách hội nhập đề ra mục tiêu là sự chung sống dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau  giữa những người dân bang Brandenburg và  những người xuất thân, dân tộc và tôn giáo khác nhau đang sống ở đây. Bà khuyến khích trong khuôn khổ của kế hoạch hành động Bang Brandenburg khoan dung với nhiều dự án  nhằm xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thù địch với người nước ngoài và bạo lực và cho sự hiểu biết đa văn hoá.

Bà đặc trách hội nhập kết hợp làm việc với "Liên minh hành động chống bạo lực, chủ nghĩa cực hữu và thù địch người nước ngoài" trên lãnh thổ bang và là phó chủ tịch Hội đồng xét trường hợp đặc biệt bang.

Die Integrationsbeauftragte

français việt
english version po polsku
по русски