Pełnomocniczka ds. Integracji

Do podstawowych zadań Pełnomocniczki do Spraw Integracji należy doradztwo Rządowi Landu w sprawach polityki migracyjnej. Chodzi tu zarówno o zasadnicze kwestie polityki integracyjnej oraz imigracyjnej jak też zagadnienia ustawodawstwa w zakresie pobytu, azylu i polityki migracyjnej.

Kolejne zadania to analiza istniejących barier dla integracji na płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, prawnej i administracyjnej oraz przedkładanie propozycji działań w celu przełamywania tych barier; wspieranie społecznej partycypacji imigrantów, wspieranie inicjatyw przeciwko rasizmowi, ksenofobii oraz na rzecz porozumienia międzykulturowego i w celu walki z dyskryminacją na płaszczyźnie indywidualnej i instytucjonalnej. Ponadto Pełnomocniczka ds. Integracji opracowuje i inicjuje działania na rzecz integracji migrantów zamieszkałych w Brandenburgii na stałe oraz wspiera pracę z migrantami i uchodźcami w Landzie.

Pełnomocniczka ds. Integracji wspomaga działające w tym zakresie niezależne podmioty, instytucje, sieci współpracy (networks) oraz inne formy społecznej samoorganizacji. Szczególne znaczenie ma tutaj pomoc aktywnym i zaangażowanym osobom działającym w organizacjach społecznych w podnoszeniu ich kwalifikacji.

Pełnomocniczka ds. Integracji inicjuje procesy monitoringu oraz dokonuje w ramach swoich możliwości zbioru i analiz danych statystycznych. Regularnie wydaje także publikacje na temat postępów i stanu integracji.

Pełnomocniczka ds. Integracji współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego, pełnomocnikami innych landów oraz terenowych wspólnot samorządowych.

Pełnomocniczka ds. Integracji pełni również funkcję doradczą jako członek Komisji Przypadków Wyjątkowych (niem. Härtefallkommission) Landu Brandenburgii. Komisja Przypadków Wyjątkowych jest niezależnym od urzędów gremium powołanym przez Rząd Landu. W indywidualnych przypadkach rozpatrywanych na podstawie Ustawy o Cudzoziemcach Komisja bada, czy w sytuacji konkretnej osoby - cudzoziemca prawomocnie zobligowanego do opuszczenia Niemiec, istnieją nie cierpiące zwłoki powody humanitarne lub osobiste usprawiedliwiające dalszy pobyt tej osoby na terenie Niemiec. Pełnomocniczka ds. Integracji przedkłada Komisji konkretne przypadki oraz zajmuje stanowisko odnośnie każdego z wniosków.

Następnym istotnym zadaniem jest działalność antydyskryminacyjna z istniejącą od 1999 Agencją ds. Zwalczania Dyskryminacji (niem. Antidiskriminierungsstelle) , która we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizuje projekty rozwoju i wdrażania zasad walki z dyskryminacją oraz służy jako punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych dyskryminacją. Wraz z wejściem w życie Powszechnej Ustawy o Równym Traktowaniu (niem. AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) w 2006 roku pojawiły się nowe możliwości interwencji i zapobiegania dyskryminacji.

Pełnomocniczka ds. Integracji angażuje się na rzecz polegającego na równouprawnieniu i wzajemnym poszanowaniu współżycia pomiędzy niemieckimi obywatelami Brandenburgii oraz mieszkającymi tu osobami różnego pochodzenia, narodowości czy religii. W ramach programu "Tolerancyjna Brandenburgia” (niem. Tolerantes Brandenburg) wspiera wiele projektów mających na celu walkę z rasizmem, ksenofobią i przemocą oraz skierowanych na porozumienie międzykulturowe.

Pełnomocniczka ds. Integracji uczestniczy również w obejmującej cały Land akcji "Koalicja przeciwko przemocy, skrajnej prawicy i ksenofobii” (niem. "Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit") oraz jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Doradczego Landu ds. Integracji (niem. Landesintegrationsbeirat).

Die Integrationsbeauftragte

français việt
english version po polsku
по русски